[1]
Wei Heyong, Su, Ying-Yueh, Wei, Siao-Yun, Talant Boleyev, Yen-Ku Kuo, and Syed Zeeshan Zafar, “Nexus between Sportsmen Injuries and Economic Survival in Future Life”, J Sports Psychol, vol. 30, no. 3, pp. 156–167, Dec. 2021.