(1)
Chao Tang; Yu Zhang; Qianxing Wang; Cuihong Yang; Jian Xu. Analyzing Xinjiang’s Sports Exports: A Comparative Advantage Perspective from the Sports Sector. J Sports Psychol 2023, 32, 225-233.