(1)
Wei Heyong; Su, Ying-Yueh; Wei, Siao-Yun; Talant Boleyev; Yen-Ku Kuo; Syed Zeeshan Zafar. Nexus Between Sportsmen Injuries and Economic Survival in Future Life. J Sports Psychol 2021, 30, 156-167.